Nawigacja

Zmiana imienia szkoły

Informacje o projekcie

Rozpoczęto projekt pod nazwą:
ZMIANA IMIENIA SZKOŁY”DOTYCZY PROPOZYCJI ZMIANY PATRONA  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
im. Franciszka Nowickiego w Krzeszowie.

  Powodem zmiany imienia jest potrzeba uzyskania swoistej indywidualności i tożsamości oraz oparcia  działań wychowawczych na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością Patrona, będącego wzorem dla uczniów naszej szkoły, a przede wszystkim wskazywanie uczniom autorytetów i wzorów do naśladowania. Taka potrzeba skłoniła dyrektora do podjęcia działań zmierzających do wyboru nowego patrona Szkoły Podstawowej w Krzeszowie w związku ze zbliżającym się w roku 2018 jubileuszem 70-lecia szkoły jak też okrągłą rocznicą edukacji na terenie Krzeszowa- 180 lat. Propozycja zmiany imienia szkoły była kilkakrotnie sygnalizowana zarówno na posiedzeniach  rady pedagogicznej, jak i rady rodziców, jednak faktyczne działania były oddalane z powodu braku czasu i środków na ten cel. W dobie reformy oświaty, kiedy to wygaszane są gimnazja, w naszym budynku za 2 lata będzie się mieścić tylko szkoła podstawowa, jest zasadne, aby te działania wdrożyć w życie.  Obecnie zbliżając się do jubileuszu szkoły za rok –proponuję połączyć działania jubileuszowe z działaniami zmierzającymi do nadania szkole nowego patrona – będącego autorytetem dla młodych ludzi - uczniów naszej szkoły.

Szkoła wychowuje przez wszystko, co stanowi szkołę. Nie można więc zredukować roli wychowawczej szkoły wyłącznie do programów wychowawczych, profilaktycznych czy też różnego rodzaju akcji.  Specyfiką pracy szkoły jest wytwarzanie dóbr duchowych, co wymaga odpowiedniej atmosfery psychicznej. Wychowanie, które jest procesem ciągłym, odbywa się w każdej sytuacji szkolnej. Bardzo pomocnym w procesie wychowania jest oparcie tegoż procesu o wzór osobowościowy patrona szkoły.

Wybór patrona szkoły winien być wyborem zgodnym dokonanym przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Na patrona szkoły wybrać należy osobę lub patrona zbiorowego, która będzie wzorem i autorytetem dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

W miesiącu czerwcu br. organy statutowe szkoły (Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny) w drodze uchwały podejmą decyzję o wyborze kandydata i skierują wspólny wniosek do Urzędu Gminy w Stryszawie o nadanie nowego imienia szkole. W dokumencie tym znajdzie się także wyczerpująca prezentacja sylwetki patrona.

Osobą, która wg społeczeństwa lokalnego zasługuje na miano Patrona naszej szkoły, jest Ksiądz Prałat Władysław Bożek.

W tej zakładce na bieżąco zamieszczane będą informacje o przebiegu działań związanych ze zmianą imienia szkoły.

                                                                  Dyrektor ZSS w Krzeszowie

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie
    34-206 Krzeszów 216
  • (033) 874-81-73

Galeria zdjęć