Nawigacja

Rada Rodziców

Regulamin działaności Rady Rodziców

Regulamin działalności Rady Rodziców

przy Zespole Szkół Samorządowych

w Krzeszowie

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin Rady Rodziców określa organizację i zasady działania Rady Rodziców

w Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszowie

 

Podstawa prawna

 

§ 2

 

Rada Rodziców działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
  z póź. zm.)
 2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542)
 3. Statut Zespołu Szkół Samorządowych w Krzeszowie

 

§ 3

 

Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły, który stanowi reprezentację rodziców
i prawnych opiekunów uczniów każdego oddziału klasowego wchodzącego w skład ZSS
w Krzeszowie. Jest samorządnym organem szkoły, współdziałającym z:

 

 1. dyrektorem szkoły,
 2. radą pedagogiczną,
 3. samorządem uczniowskim,
 4. organem prowadzącym,
 5. organem sprawującym nadzór pedagogiczny w realizacji zadań statutowych szkoły,
 6. organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi działalność szkoły
  w realizacji jej zadań statutowych.

 

Struktura Rady Rodziców

 

§ 4

 

 1. Na czele Rady Rodziców stoi Przewodniczący
 2. Przewodniczący reprezentuje Radę Rodziców wobec innych organów, a ponadto:
 1. kieruje pracą Rady w zakresie i na zasadach ustalonych w regulaminie Rady,
 2. Kieruje pracą Prezydium, w tym w szczególności:
 • określa zadania pozostałym członkom Prezydium,
 • zwołuje i prowadzi posiedzenie Rady i Prezydium,
 • organizuje podjęcie uchwał przez ogół rodziców z inicjatywy własnej lub na wniosek Prezydium Rady lub Dyrektora,

 

 1. Organami Rady Rodziców są:
 1. Rady Oddziałowe wybierane w każdej klasie, składające się z co najmniej 3 osób,

przy czym rodzic, który ma dwoje lub więcej dzieci może być w radzie oddziałowej tylko u jednego dziecka, co umożliwi zaangażowanie większej grupy rodziców
w działalność na rzecz klasy i szkoły.
 

 1. Prezydium wybierane spośród wszystkich przedstawicieli (jeden przedstawiciel
  z każdej klasy) z oddziałowych rad klasowch.
 2. W skład Prezydium wchodzą:
 • Przewodniczący
 • Zastępca przewodniczącego
 • Skarbnik
 • Sekretarz

 

 1. Komisja Rewizyjna w składzie:
 • Przewodniczący
 • 2 członków
 1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok szkolny

 

 

Cele i zadania Rady Rodziców

 

§ 5

 

 1. Celem Rady Rodziców jest:
 1. reprezentowanie ogółu rodziców szkoły,
 2. podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły,
  a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie
 3. działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły
 1. Zadaniem Rady Rodziców jest:
 1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
 2. gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,
 3. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływy na działalność szkoły.

 

Rada oddziałowa rodziców

 

§ 6

 

 1. Rodzice uczniów danej klasy, na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybierają spośród siebie Radę oddziałową w składzie co najmniej 3 osoby.
 2. Wyborów dokonuje się w sposób tajny
 3. Spośród wybranych osób do rady oddziałowej, zostaje wybrana w wyborach tajnych
  1 osoba do reprezentowania ogółu rodziców danej klasy w Radzie Rodziców
 4. Kadencja Rady oddziałowej, a tym samym jednego przedstawiciela w Radzie Rodziców trwa do momentu wyboru nowej rady w kolejnym roku szkolnym
 5. Pracami Rady oddziałowej kieruje przewodniczący, który w szczególności:
 1. reprezentuje rodziców uczniów klasy i Radę oddziałową wobec innych podmiotów,
 2. utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów klasy,
 3. dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Rady oddziałowej,
 4. zbiera wpłaty na Radę Rodziców, do końca października zamyka listę i przekazuje wpłaty Skarbnikowi Rady Rodziców (wzór listy wpłat stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)
 5. zwołuje w miarę potrzeby, w tym na wniosek wychowawcy uczniów klasy, posiedzenie Rady oddziałowej
 1. Rada oddziałowa rodziców może występować w porozumieniu z wychowawcą uczniów klasy z wnioskami do dyrektora, nauczycieli w sprawach istotnych dla klasy w granicach statutowych kompetencji Rady
 2. Radę oddziałową z każdej klasy reprezentuje w Radzie Rodziców tylko jedna osoba
 3. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć każdy rodzic, jako głos doradczy bez prawa do głosowania. 

 

Kompetencje Rady Rodziców

 

§ 7

 

 1. Kompetencje stanowiące Rady Rodziców:
 1. uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły
 2. uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki szkoły
 3. uchwalenie regulaminu działalności Rady Rodziców
 1. Kompetencje opiniodawcze działalności Rady Rodziców:
 1. opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora szkoły,
 2. opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 3. opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela,
 4. opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
 5. delegowanie przedstawiciela Rady Rodziców do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,
 6. możliwość występowania do Dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

 

Działalność Rady Rodziców

 

§ 8

 

 1. Najwyższym wyrazicielem woli rodziców jest zebranie ogólne
 2. Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący lub Prezydium rady z własnej inicjatywy lub na zgłoszony przewodniczącemu wniosek Dyrektora lub Rad oddziałowych
 3. Zebrania Rady Rodziców szkoły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy
  w roku szkolnym
 4. Zebranie Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący lub jego Zastępca
 5.  Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Rodziców Dyrektor szkoły może brać udział
  w obradach Rady Rodziców lub posiedzeniu Prezydium z głosem doradczym
 6. Dokumentacja z pracy Rady Rodziców znajduje się u Sekretarza Rady Rodziców, który przedstawia wszystkie protokoły wraz z załącznikami tj. wnioski, uchwały itp.

 

 

 

Podejmowanie uchwał

 

§ 9

 

 1. Rada Rodziców i jej organy wyrażają swoje stanowisko w formie uchwał
 2. Uchwały Rady Rodziców, Rad oddziałowych oraz Prezydium podejmowane są
  w głosowaniu jawnym, w którym członkowie głosują przez podniesienie ręki. Takie głosowanie przeprowadza osoba przewodnicząca zebraniu
 3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów
 4. Uchwały stanowią integralną część z protokołem ze spotkania, na którym zostały podjęte.

 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

 

§ 10

 

 1. Rada Rodziców prowadzi własną rachunkowość i zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
 2. Za właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiada Skarbnik.
 3. Osoby upoważnione do podejmowania pieniędzy z konta Rady Rodziców ustala Rada.
 4. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły
  z następujących źródeł:
 1. z dobrowolnych składek rodziców,
 2. z dokonywanych wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji do których zwróci się Rada (darowizny sponsorów),
 3. z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla uczniów, rodziców, środowiska szkoły oraz środowiska lokalnego,
 4. z innych źródeł, z których pozyskiwanie dodatkowych funduszy nie narusza obowiązujących przepisów prawa,
 1. Wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców ustala na początku każdego roku szkolnego Rada Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rad oddziałowych w formie uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów
 2. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w uchwale,
  o której mowa w ust. 5.
 3. Regulamin zarządzania finansami Rady Rodziców uchwala Rada Rodziców na plenarnym zebraniu rady głównej rodziców. Wydatkowanie środków Rady Rodziców powinno być zgodne z rocznym preliminarzem wydatków Rady Rodziców, zatwierdzonym na dany rok szkolny.

 

§ 11

 

 1. Zasady wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku Rady Rodziców:
  1. 25% od ogólnej wpłaty na Radę Rodziców w każdej klasie przeznacza się danej klasie do dyspozycji. Wychowawca wraz z rodzicami może wystąpić z wnioskiem do Rady Rodziców o przekazanie pieniędzy na potrzeby klasy. Wniosek powinien być złożony do Rady Rodziców przynajmniej 7 dni wcześniej przed planowaną np. wycieczką. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
  2. o wydatkach do 300 zł. może decydować sam Przewodniczący Rady
  3. o wydatkach do 1500 zł. decyduje Prezydium Rady
  4. o wydatkach powyżej 1500 zł. decyduje cała Rada

§ 12

 

 1. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
  1. Dyrektor szkoły
  2. Rady oddziałowe
  3. Samorząd uczniowski
  4. Każdy nauczyciel
  5. Każdy rodzic

 

Działalność Komisji Rewizyjnej

 

§ 13

 

 1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu wybiera spośród swoich członków w tajnym głosowaniu Prezydium i Komisję Rewizyjną
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby spośród rodziców oddelegowanych
  z rad oddziałowych
 3. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
 4. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności obrotów i sald na rachunku bankowym,
  2. przedstawienia Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
  3. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
  4. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę,
  5. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej powinny mieć każdorazowo formę pisemną.  

 

Postanowienia końcowe

 

§ 14

 

 1. Rozstrzygnięcia nieumieszczone w niniejszym regulaminie podejmuje się w drodze uchwał Rady Rodziców
 2. Członkowie Rady Rodziców, Prezydium, Rad oddziałowych niewywiązujący się
  z nałożonych na nich obowiązków lub nieuczestniczący w zebraniach Rady mogą zostać odwołani przed upływem kadencji.
 3. W przypadku rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu członka prezydium lub Komisji rewizyjnej, w danej klasie, z której dana osoba zrezygnowała lub została odwołana, zostaje powołana kolejna osoba z rady oddziałowej do reprezentowania w Radzie Rodziców. Rada Rodziców przeprowadza wówczas wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.
 4. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu Rady Rodziców odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
 5. Nowelizacja może polegać na uchwaleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów
 6. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący Rady opracowuje
  i ogłasza tekst jednolity Regulaminu.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 19.11.2015 r.

                                                                                             

 

Przewodniczący Rady Rodziców
przy Zespole Szkół   Samorządowych w Krzeszowie
Sylwia Karkula

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie
  34-206 Krzeszów 216
 • (033) 874-81-73

Galeria zdjęć